I thank Yoshizawa and fun.

Today, waiting for you I’m sorry.
Also, you can see, you look forward to.

Hitomi Yoshizawa